BOZP a OPP máme poriešené

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • Vstupné a opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • Opakované školenie SZČO
 • Koordinácia BOZP na stavenisku
 • Spracovanie dokumentácie BOZP
 • Kontrola pracoviska a kontrola zamestnancov (alko-test, používanie pracovných prostriedkov, atď.)
 • Kontroly obytných domov (bytoviek)
 • A ostatné služby v oblasti BOZP
 • Odstraňovanie nedostatkov zistených počas kontroly inšpektorátom práce

.Ochrana pred požiarmi

 • Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska
 • Kompletnú dokumentáciu OPP
 • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok pracoviska spolu so zápisom do Požiarnej knihy (minimálne raz za 3mesiace)
 • Spoluúčasť pri kontrole štátneho požiarneho dozoru vo Vašej spoločnosti
 • Kontroly obytných domov - bytoviek
 • Kontrola hasiacich prístrojov
 • Kontrola hydrantov