Obsluhovať motorový vozík je jednoduché!

Školenie obsluhy motorových vozíkov a technická kontrola motorových vozíkov

  • Vykonávanie základného školenia obsluhy motorových vozíkov pre všetky triedy a druhy motorových vozíkov
  • Vykonávanie opakovaného školenia obsluhy motorových vozíkov pre všetky triedy a druhy motorových vozíkov ( raz za 24 mesiacov )
  • Vykonávanie rozširovacieho školenia obsluhy motorových vozíko pre všetky triedy a druhy motorových vozíkov
  • Vykonávanie aktualizačnej odbornej prípravy obsluhy motorových vozíko pre všetky triedy a druhy motorových vozíkov (raz za 5 rokov)
  • Vykonávanie technickej kontroly motorových vozíkov

.

Diizokyanáty - odborná príprava

Odborná prípava pre obsluhu s diizokyanátmi

Odbornú prípravu musí absolvovať každý, kto:

  • každý zamestnanec, ktorý pri práci používa, alebo pracuje s diizokyanátmi, (vrátane zamestnancov údržby), týka sa to aj príležitostnej práce napr. drobné opravy
  • každý vedúci zamestnanec, ktorý na pracovisku je zodpovedný za odborné vykonávanie činností s použitím diizokyanátov
  • každá fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi
  • najneskôr do 24.augusta 2023, po uvedenom dátume nemôže nikto bez odbornej spôsobilosti vykonáť práce s diizokyanátmi

POZOR: ak zamestnávateľ nezabezpečí odbornú spôspsobilosť pre svojich zamestnancov, alebo alebo SZČO nezabezpečí odbornú spôsobilosť pre seba, hrozí pokuta od 2000 EUR do 50000 EUR.

Odborná príprava na bezpečné používanie diizokyanátov je povinná pre všetky osoby, ktoré pracujú na profesionálnej úrovni, so zmesami s obsahom diizokyanátov v koncentrácii 0,1hm% a viac.