Ochrana pred požiarmi

  • Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska
  • Kompletnú dokumentáciu OPP
  • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok pracoviska spolu so zápisom do Požiarnej knihy (minimálne raz za 3mesiace)
  • Spoluúčasť pri kontrole štátneho požiarneho dozoru vo Vašej spoločnosti
  • Kontroly obytných domov - bytoviek
  • Kontrola hasiacich prístrojov
  • Kontrola hydrantov

.